Skip to content

Transparència

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró és una corporació de dret públic de caràcter professional, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les finalitats públiques i privades que li són pròpies.

La quota fixa col.legial per l’any 2024 és de 95 euros mensuals pels procuradors exercents.
Els procuradors no exercents abonen una quota trimestral de 36 euros.
Es manté el barem de quota de serveis per procediment de l’any 2023 que va substituïr el de l’any 2022 després d’una revisió a la baixa d’aquest. Trobareu el barem en document apart.

MARC JURIDIC

L’il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró es regirà per les disposicions legals estatals i autonòmiques que l’afectin, pels reglaments col·legials i per totes les disposicions normatives i acords aprovats pels diferents òrgans corporatius en l’àmbit de les seves respectives competències.

FUNCIONS PUBLIQUES

Són funcions públiques de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró:

 1. Garantir que l’exercici de la procura s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació
 2. Ordenar, en l’àmbit de llur competència, l’exercici de la procura d’acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions dels professionals, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans; i aplicar la normativa d’accés a l’exercici de la professió.
 3. Informar, en els seus àmbits respectius de competència, d’aquells projectes o iniciatives legislatives que afectin la procura o a la institució col·legial.
 4. Col·laborar amb el poder judicial i amb la resta dels poders públics realitzant els estudis, els informes, els treballs estadístics i altres activitats relacionades amb les seves
 5. Organitzar, regular i gestionar els serveis de torn d’ofici i de justícia gratuïta.
 6. Organitzar cursos de formació, activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i totes aquelles que siguin d’interès pels col·legiats.
 7. Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa comunitària i la resta de normativa
 8. Exercir la potestat disciplinària, de conformitat amb la normativa
 9. Redactar els seus propis Estatuts, reglaments col·legials, així com la resta de disposicions normatives relacionades amb les funcions públiques atribuïdes per la legislació
 10. Adoptar les mesures establertes per l’ordenament jurídic dirigides a evitar i perseguir els actes d’intrusisme professional, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la
 11. Complir i fer complir les disposicions legals i estatutàries que afectin la professió, així com vetllar per l’observança de les normes i les decisions adoptades pels òrgans col·legials en matèries de la seva competència.
  1. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixen qüestions relatives a
 12. Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 13. Fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades I en els àmbits Institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.
 14. Complir els principis de transparència i bon govern, previstos en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

En compliment de l’establert en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, disposarà d’un portal de transparència, accessible des de la pàgina web del Col·legi, a través del qual es difondrà informació pública d’interès general legalment preceptiva de manera veraç i objectiva.

La informació publicada en el citat portal de transparència serà permanentment actualitzada.

 1. Complir, i fer complir l’establert en la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del
 2. Les altres funcions públiques que els hi atribueixi la legislació

Tens algun dubte?

Envia'ns un missatge mitjançant el següent formulari de contacte i et respondrem al més aviat possible.

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Nom i cognoms
Casillas de verificación

COL·LABORADORS

Necessites més informació?

Back To Top