Skip to content

Funcions del col·legi

L‘il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de la procura i, especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Són finalitats del Col·legi:

  • La formació professional permanent dels procuradors.
  • El control deontològic i l’aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat.
  • La col·laboració efectiva en el funcionament correcte, la promoció i la millora de l’Administració de justícia.
  • La representació institucional de la procura i la defensa dels drets i dels interessos professionals dels seus col·legiats.

En la seva condició de corporació de dret públic, l’il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Mataró està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en tot allò referent a l’exercici de les funcions públiques atribuïdes per la Llei.

El Col·legi està constituït pels actuals col·legiats i pels que, successivament, reunint les condicions exigides per les disposicions legals vigents per ser procurador dels tribunals i les que s’estableixin als presents Estatuts, hagin obtingut la seva incorporació.

Els col·legiats són:

  • Procuradors en exercici.
  • Procuradors no exercents.

COL·LABORADORS

Necessites més informació?

Back To Top